Disclaimer

DISCLAIMER:
Dit e-mail bericht (inclusief de bijlagen), welke uitsluitend bestemd is voor de
geadresseerde, is onderworpen aan de disclaimer welke is gepubliceerd op de website www.shotbible.nl
Op alle overeenkomsten waarbij wij optreden als verkoper zijn onze algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, en op alle
overeenkomsten waarbij wij optreden als koper zijn onze algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing, welke u van ons hebt ontvangen en welke en zijn gepubliceerd op www.shotbible.nl.
In deze voorwaarden is onder meer een rechts-en forumkeuzebding opgenomen.
Wij verwerpen uitdrukkelijk de toepasbaarheid van uw voorwaarden.

This e-mail message (including its attachments), which is exclusively intended for the
addressee, is subject to the disclaimer that is published at the website www.shotbible.nl  
To all agreements whereby we act as seller our general terms and conditions of sale,
delivery and payment apply, and to all agreements whereby we act as buyer our
general terms and conditions of purchase apply, which you have received from us, and which are published at www.shotbible.nl
These terms and conditions include a governing law- and jurisdiction clause.
We expressly reject the applicability of your terms and conditions.

Geen 18, geen alcohol, Geniet, maar drink met mate